ANUNCIO relativo al proceso selectivo para disponer, con carácter de urgencia, de una bolsa de trabajo de personal temporal en la categoría de técnico/a en servicios educativos.

La tinenta d'alcalde i consellera d'Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia, en resolució de data 1 de juliol de 2024, ha aprovat les bases i la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per disposar, amb caràcter d'urgència, d'una borsa de treball de personal temporal en la categoria de tècnic/a en serveis educatius (grup A, subgrup A1), per tal de cobrir les necessitats temporals de l'Ajuntament de Tarragona, per donar cobertura a programes de caràcter temporal, per a cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat.

Les bases que han de regir aquest procés de selecció s'han publicat íntegrament a la seu electrònica d'aquest Ajuntament el 2 de juliol de 2024.

Les persones interessades podran presentar la sol·licitud per a prendre part en el procés selectiu a partir del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria corresponent a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tarragona.

El termini de presentació de sol·licituds comptarà des de la publicació de la convocatòria corresponent al BOPT, fins a cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació.

Els restants i successius anuncis es faran mitjançant anunci a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

 

Tarragona, 2 de juliol de 2024

 

El secretari general per delegació

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317318 {"title":"ANUNCIO relativo al proceso selectivo para disponer, con carácter de urgencia, de una bolsa de trabajo de personal temporal en la categoría de técnico\/a en servicios educativos.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317318"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Tarragona,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317318-anuncio-relativo-proceso-selectivo-disponer-caracter-urgencia-bolsa-trabajo-personal-temporal-categoria-tecnico-servicios-educativos https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.