ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación puntual del Plan de ordenación urbanística municipal en el ámbito SUD 09 - Can Valls.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del 27 de juny de 2024, ha acordat aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palau-solità i Plegamans, proposada per SELP SPAIN SPARE 6, SLU relativa a la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a l'àmbit SUD 09-Can Valls.

El que s'exposa a informació pública per termini de 45 dies a comptar des de la darrera publicació obligatòria, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l'àmbit municipal i al taulell de l'Ajuntament, d'acord amb el que disposen els articles 25 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, els articles 8 i 85 del TRLUC, i l'article 23 del RLU, a fi efecte que els interessats puguin consultar la documentació i fer al·legacions. El projecte podrà consultar-se a la web municipal.

 

Palau-solità i Plegamans, 4 de juliol de 2024

 

Oriol Lozano Rocabruna

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317302 {"title":"ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación puntual del Plan de ordenación urbanística municipal en el ámbito SUD 09 - Can Valls.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317302"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317302-anuncio-aprobacion-inicial-modificacion-puntual-plan-ordenacion-urbanistica-municipal-ambito-sud-09-can-valls https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.