ANUNCIO sobre nombramiento de funcionario interino para la sustitución como auxiliar de apoyo logístico (exp. 5988/2024).

Mitjançant Decret d'alcaldia número 1188/2024 de data 11 de març s'adopta l'acord, la part resolutiva del qual copiada literalment diu com segueix:

 

RESOLC:

 

Primer.- DECLARAR la màxima urgència, atesa la situació excepcional, de necessitat urgent i inajornable, de nomenar al senyor Javier Zaragoza Fernandez, com a funcionari interí, per substituir a la persona titular mentre aquesta es trobi en situació de baixa per incapacitat temporal transitòria.

 

Segon.- NOMENAR com a funcionari interí, a jornada completa, al senyor Javier Zaragoza Fernandez, amb DNI núm. ***7129**, per la substitució transitòria de la senyora Miriam Garcia Sevilla, amb DNI núm. ***2978**, d'acord amb el que preveu l'article 10.1.b) TREBEP, mentre es trobi en situació d'incapacitat temporal transitòria i hagi gaudit de les vacances i permisos retribuïts als que tingui dret un cop rebuda l'alta mèdica, amb la categoria d'auxiliar de suport logístic d'instal·lacions culturals (07.401.005), grup AP, nivell 10 i un complement específic de 904,34 euros i un complement en concepte d'horari tarda per import de 160,17 euros per dotze mensualitats, d'acord amb la retribució establerta a la taula salarial retributiva, atès que el lloc de treball que ocupa compren com a mínim el 60% de la seva jornada en l'horari de tarda durant cinc dies adscrit al servei de Logística.

L'horari de treball del senyor Javier Zaragoza Fernandez, serà de dilluns a divendres de 14:45 a 23:45 hores i dissabtes alterns de 14:45 a 21:00 hores.

La data d'efectes serà l'endemà de la notificació de la present resolució, i fins la reincorporació efectiva de la senyora Miriam Garcia Sevilla al seu lloc de treball, un cop rebuda l'alta mèdica i hagi gaudit de les vacances i permisos retribuïts als que tingui dret, en el cas que així ho sol·liciti, tret que es constitueixi amb caràcter previ la borsa de treball d'auxiliars de suport logístic i es proveeixi el lloc de treball o finalitzi el vincle laboral de la senyora Miriam Garcia Sevilla amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

 

Tercer.- APLICAR el cost mensual del citat nomenament, a les aplicacions del pressupost de l'exercici 2024, segons el detall següent:

 

80602042

10300

92002

1200000

80602

Gestió d'edificis, logística i consergeria_Salari base_FUN

80602140

10300

92002

1210000

80602

Gestió d'edificis, logística i consergeria_Complement destiF

80602210

10300

92002

1210100

80602

Gestió d'edificis, logística i consergeria_Complement especF

80603069

10300

92002

1210800

80603

Gestió d'edificis, logística i consergeria_Altres Comple_FUN

80602728

10300

92002

1600000

80602

Gestió d'edificis, logística i consergeria_Seguretat SocialF

 

 

Quart.- APLICAR l'antiguitat consolidada en altres administracions pel senyor Javier Zaragoza Fernandez, en el moment que sigui presentada la documentació acreditativa, de forma reglamentària, a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

 

Cinquè.- FER CONSTAR que el futur cessament del senyor Javier Zaragoza Fernandez amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès comportarà la liquidació de la quitança corresponent amb efectes del dia de la finalització.

 

Sisè.- DONAR COMPTE de la present contractació per màxima urgència al següent Ple.

 

Setè.- PUBLICAR la present contractació per màxima urgència al DOGC i al BOPB.

 

Vuitè.- NOTIFICAR aquests acords a la persona interessada.

 

Novè.- TRASLLADAR aquest resolució a la cap en funcions del Servei de Logística, al cap de la unitat Administrativa del Servei de Logística i al director d'àrea de Serveis Urbans.

 

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació o, si escau, de la seva publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona o, a elecció de l'interessat, dels que tinguin competència territorial en la localitat de residència del demandant, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació o, si escau, publicació, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat o, si escau, publicat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu procedent, d'acord amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

 

Sant Cugat del Vallès, 20 de març de 2024

 

Carles Brugarolas Conde

Tinent d'Alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19615 catalunya administración local,Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19615-anuncio-nombramiento-funcionario-interino-sustitucion-como-auxiliar-apoyo-logistico-exp-5988-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.