EDICTO sobre contratación de un auxiliar administrativo con carácter de máxima urgencia (exp. 82/2024).

En compliment del que estableix l'article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es fa públic que aquesta alcaldia en el dia d'avui ha resolt:

 

ANTECEDENTS:

1. S'ha produït la renúncia de la persona que fins ara està desenvolupant les funcions relacionades amb la secretaria del jutjat de pau i del registre civil i a l'Ajuntament no hi ha cap altra persona que pugui realitzar les funcions.

2. A la relació de llocs de treball de l'Ajuntament hi ha vacant una plaça d'auxiliar administratiu i interessa cobrir-la de forma temporal i amb la màxima urgència atès que el servei del jutjat de pau i del registre civil actualment està desatès i correspon a l'Ajuntament la proposta de nomenament de la persona idònia que ha de tenir necessàriament dependència del propi consistori.

 

FONAMENTS DE DRET:

L'article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu la contractació de personal en casos de màxima urgència.

 

RESOLUCIÓ:

 

Contractar amb caràcter de màxima urgència al Sr. Oscar Ramiro Quiñones, DNI 4033XXXXX, en qualitat d'auxiliar administratiu d'aquest Ajuntament, que realitzarà les seves funcions en una jornada d'una hora mensual.

 

Viladasens, 6 de febrer de 2024

 

Francesc Xavier Sánchez Sánchez

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16630 catalunya administración local,Ayuntamiento de Viladasens,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16630-edicto-contratacion-auxiliar-administrativo-caracter-maxima-urgencia-exp-82-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.