ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria del proceso selectivo, mediante concurso libre, para cubrir una plaza de oficial/a 2ª fontanero en régimen de laboral fijo y constitución de una bolsa de trabajo.

 

Per Decret d'Alcaldia núm. 2266 de data 16/12/2022 s'ha aprovat la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs lliure, per a cobrir una plaça d'oficial/ala 2a lampista en règim de laboral fix i constitució d'una borsa de treball. a continuació es fa pública la convocatòria i text íntegre de les bases aprovades:

 

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA DEFINITIVA, PER CONCURS LLIURE, I PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL, D'UNA PLAÇA D'OFICIAL/ALA 2A LAMPISTA, CODI 1030, PER L'AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX.

 

1.- Objecte de la convocatòria

Aquestes bases regulen únicament els processos de selecció de personal funcionari i laboral de les places incloses a l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització 2021, derivada de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

És objecte d'aquestes bases la regulació de les convocatòries i els processos de selecció de personal funcionari de carrera i personal laboral fix, mitjançant procediment extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal, dins el marc general d'execució de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'estabilització aprovada per Decret d'Alcaldia núm. 2519 de data 22/12/2021, publicat al BOP de Girona núm. 245 de data 24/12/2021 i al DOGC núm. 8573 de data 29/12/2021 i l'ampliació d'aquesta aprovada per Decret d'alcaldia núm. 1198 de data 30/05/2022, publicat al BOP de Girona núm. 104 de data 31/05/2022 i al DOGC núm. 8679 de data 31/05/2022.

 

2.- Convocatòria

La convocatòria, així com les bases reguladores, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

La resolució dels processos selectius d'acord a l'art. 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, haurà de finalitzar el 31 de desembre de 2024. Això vol dir que es podran assenyalar les proves i/o la convocatòria del tribunal durant tot l'any 2023 i tot el 2024.

 

3.- Definició i funcions

OFICIAL/ALA 2A: LAMPISTA Codi: 01030

Laboral Grup: AP

Complement de destí: 12 Tipus: T15

Titulació exigida: Cert. Estudis primaris o equivalent Nivell de català: B1

Forma de selecció: Concurs Funcions:

- Tasques de reparació i conservació de llums i quadres de maniobra.

- Instal·lació de punts de llum, manteniment de l'electricitat i fontaneria dels edificis públics.

- Ajut en el control i reparació dels quadres de les fonts publiques i d'altres instal·lacions elèctriques.

- Instal·lacions provisionals.

- Quantes d'altres se li assignin pel Regidor i l'Encarregat de la Brigada, en matèries relacionades amb les funcions anteriors o d'altres requerides per les necessitats del servei.

 

4.- Requisits dels aspirants:

Per formar part en el procés de selecció, d'acord amb el que disposa l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, serà necessari reunir les següents condicions generals, a més dels requisits concrets que s'assenyalin en les bases específiques de cada procés, en la data que finalitzi el termini de presentació d'instàncies:

- Tenir la nacionalitat espanyola, dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. És preceptiva la nacionalitat espanyola per a la cobertura de places en aquells llocs de treball que impliquin una participació en l'exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques. Els estrangers als quals es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya, podran accedir a les administracions públiques com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.

- Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques i funcions pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria.

- Estar en possessió del permís de conduir de vehicle de les classe B, en vigor.

- Haver complert 16 anys i no excedir l'edat legal de jubilació forçosa.

- Estar en possessió de la titulació d'estudis primaris o equivalents.

- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat.

- Coneixement de la llengua catalana. El nivell de coneixement de la llengua catalana és B1. En cas que no es disposi d'acreditació documental del coneixement exigit de la llengua, s'haurà de superar la prova que preveuen les bases amb caràcter obligatori i eliminatori, que es qualificarà d'APTE/A o NO APTE/A.

- Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar el coneixement de la llengua castellana. Es requereix el nivell avançat d'espanyol C1, que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o un d'equivalent, o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes. En cas que no es disposi d'acreditació documental del coneixement exigit de la llengua, s'haurà de superar la prova que, a l'efecte, preveuen les bases amb caràcter obligatori i eliminatori, que es qualificarà d'APTE/A o NO APTE/A

- Haver abonat la taxa per drets d'examen, d'acord amb l'ordenança fiscal vigent de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

 

5.- Presentació de sol·licituds i termini

Les instàncies sol·licitant prendre part en la convocatòria es presentaran preferiblement mitjançant instància genèrica a través de la seu electrònica municipal. Alternativament es podran presentar al Registre General d'aquest Ajuntament en horari d'atenció al públic (C/ Mesures, número 17- de dilluns a divendres no festius de 9h a 14h), dirigides a l'alcaldia d'acord amb el "model de sol·licitud" que consta a l'ANNEX I o en qualsevol de les formes que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Junt amb la instància s'adjuntaran copia de tots els documents justificatius del requisits de la convocatòria i dels mèrits als al·legats dins el termini de presentació d'instàncies.

En tot cas, junt amb la sol·licitud hauran de presentar-se.

- Fotocòpia del DNI, NIE, Passaport o altre document d'identificació oficial.

- Fotocòpia de la titulació exigida com a requisit per a participar en la convocatòria.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa del nivell de llengua catalana i llengua castellana, si s'escau.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats que hagin de sotmetre's a valoració (no podran valorar-se mèrits diferents als al·legats i justificats dins el termini de presentació d'instàncies ni aquells que, al·legats dins termini, siguin justificats posteriorment). Pel personal de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà que estigui actiu en el termini de presentació d'instàncies, el certificat de serveis prestats s'inclourà d'ofici en l'expedient de la convocatòria.

- Estar en possessió del permís de conduir de vehicle de les classe B, en vigor.

- Justificant d'abonament de la taxa de drets d'examen.

- Model d'instància de sol·licitud, en el format que trobareu a l'ANNEX I de les bases especifiques de cada procediment) degudament signada per la persona aspirant.

- Currículum Vitae.

Les fotocòpies abans esmentades no caldrà que siguin compulsades en el moment de la presentació de les instàncies. Les persones aspirants que superin el procés selectiu i obtinguin la plaça, hauran de presentar abans del seu nomenament o contractació tots els documents originals corresponents a les fotocòpies presentades, i perdrien tots els seus drets a ocupar la plaça o lloc si no aporten tots els documents originals, o algun d'ells no es correspongués amb la fotocòpia anteriorment presentada, tot això sense perjudici de la possible responsabilitat per falsedat en que hagin pogut incórrer.

El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC, per tant, totes les instàncies presentades des de la publicació al BOP sense haver-se publicat al DOGC, s'entendran presentades fora de termini, quedant excloses.

Pagament del dret d'examen, taxa vigent en el moment d'aprovació i posterior publicació de les bases d'acord a l'article 7 de l'Ordenança fiscal núm. 8 que regula les taxes per a la realització d'activitats jurídic administratives de competència local, drets d'exàmens per a participar en processos selectius de cobertura definitiva de plaça:

- Grup AP (13,35€)

Per al pagament del dret d'examen (fixat amb un import de 13,35€) s'haurà de realitzar per transferència a través d'entitat financera, mitjançant ingrés al compte de l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà de La Caixa, de referència amb codi IBAN: ES78 2100 0031 2002 0000 8800 (cal fer constar sobretot el NOM de l'aspirant i al concepte: NOM i PRIMER COGNOM, les paraules DRET D'EXAMEN i el número d'expedient X2022004331) de la següent manera: NOM PRIMER COGNOM DRET EXAMEN X2022004331.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

 

6.- Admissió d'aspirants

Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcalde, dictarà una resolució, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos, i ,si s'escau, es podrà assenyalar dia, hora i lloc de realització de les proves, que serà anunciada i publicada al tauler d'anuncis.

En la mateixa resolució es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions, si s'escau, i s'indicarà la composició del tribunal qualificador, en el cas que no s'hagués publicat amb anterioritat la seva composició.

La llista provisional s'elevarà a definitiva, sense necessitat d'una nova publicació, si en el termini dels 10 dies establerts no s'hi presenten reclamacions.

L'Alcalde estimarà o desestimarà les reclamacions formulades en la resolució per la qual s'aprovi la llista definitiva que serà feta pública en el tauler d'anuncis de la corporació.

 

7.- Tribunal qualificador

El tribunal qualificador dels exercicis i mèrits dels aspirants es designarà segons disposa el Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, de manera que els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres.

El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.

La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, de manera que no podrà ser en representació o per compte de ningú.

De conformitat amb l'article 72 del Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals, els tribunals estaran compostos per un mínim de tres titulars i tres suplents, dels quals, un terç serà integrat per membres o funcionaris de la mateixa corporació o altres administracions; un altre terç integrat per personal tècnic, que podrà ser o no personal de la pròpia entitat local; i l'altre terç integrat per representants de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), a proposta de la mateixa escola.

President i vocals seran designats en la convocatòria i hauran de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places objecte de convocatòria.

El Tribunal es constituirà de la següent manera:

PRESIDÈNCIA

- Un dels membres que formin part del tribunal (un terç) serà designat com a President/a

VOCALS:

- La resta de membres del tribunal (dos terços) seran designats vocals.

SECRETARI/A:

- Farà les funcions de secretari/ària, un/a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix, amb veu però sense vot.

Es nomenaran suplents dels membres del tribunal per garantir la seva presència.

Tots els membres del Tribunal qualificador, exclòs el secretari, tindran veu i vot. En el cas que es produeixi un empat en les decisions del Tribunal, el president podrà fer ús del vot de qualitat per desfer-lo.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, i, en tot cas, la del president/a i del secretari/a o de les persones que les substitueixin, i les decisions s'adoptaran per majoria.

El tribunal podrà disposar de la incorporació d'assessors especialistes, amb veu i sense vot, en cadascuna de les proves del procés.

El tribunal podrà designar personal col·laborador per al desenvolupament de les proves, quan la complexitat del procés selectiu ho aconselli.

D'acord amb el que disposa l'article 60.2 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, "el personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció", de manera que podran assistir-hi com a observadors, amb veu però sense vot, un representant del personal funcionari o laboral de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, únicament a les

sessions públiques en el moment de realització de les proves, i no podran assistir a les deliberacions del Tribunal qualificador.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases.

L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

De conformitat amb l'article 17.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es possibilita l'assistència telemàtica i el vot a distància de forma telemàtica, a través de videoconferència per als òrgans col·legiats.

 

8.- Procés selectiu Concurs de mèrits

D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/21, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, la qual preveu la convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada, les Administracions Públiques convocaran, amb caràcter excepcional, d'acord amb el que preveu l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits establerts a l'art. 2.1, hagueren estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

El Tribunal qualificador valorarà els mèrits al·legats i degudament justificats pels aspirants, conforme als barems indicats en aquestes bases i sempre sobre la documentació acreditativa aportada dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima és de 100 punts.

1.- Experiència professional (fins a un màxim de 90 punts):

Per valorar l'experiència en el lloc de treball objecte de cobertura es tindrà en compte majoritàriament l'experiència com a Oficial/ala 2a Lampista del Grup AP.

a) Experiència professional en el mateix grup/subgrup de titulació i en les funcions corresponents a les del lloc a proveir, Oficial/ala 2a Lampista (Grup AP), en qualsevol Administració Pública i entitats que conformen el Sector Públic, a raó de 0,30 punts/mes. Els períodes inferiors es valoraran proporcionalment als dies treballats.

b) Experiència professional en el sector privat, en l'exercici de funcions anàlogues o equivalents a les del lloc a proveir, a raó de 0,10 punts/mes. Els períodes inferiors es valoraran proporcionalment als dies treballats.

L'experiència professional a l'Administració pública s'acreditarà mitjançant certificat estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social de la vida laboral, acompanyat de certificat de serveis prestats a l'administració corresponent amb detall de les funcions desenvolupades i dels contractes laborals o nomenaments corresponents.

L'experiència professional en l'àmbit privat s'acreditarà a través dels contractes, certificats emesos pels col·legis professionals corresponents, així com altres documents acreditatius (declaracions de renda o altres impostos, pagaments a la seguretat social o mutualitats, factures, etc.).

D'acord amb el que disposa l'article 15 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei dels ens locals, no es valoraran com a experiència professional els serveis prestats en qualitat de personal eventual a les administracions públiques.

2.- Formació. Per títols, cursos, jornades formatives, seminaris o diplomes relacionats amb les funcions del lloc a cobrir (fins a un màxim de 9 punts):

- Cursos organitzats o homologats per centres oficials entenent-se com a tals les universitats, Federacions de Municipis, Administracions autonòmiques i òrgans dependents, diputacions, instituts, escoles oficials, Escola d'Administració Pública o col·legis professionals, d'acord amb el següent escalat:

- Els cursos amb certificat d'assistència i aprofitament es valoraran: De durada fins a 10 hores: 0,20 punts per curs

De durada entre 11 i 20 hores: 0,40 punts per curs De durada entre 21 i 40 hores: 0,60 punts per curs De durada entre 41 i 60 hores: 0,80 punts per curs De durada entre 61 i 80 hores: 1,00 punts per curs De durada entre 81 i 100 hores: 2,00 punts per curs De durada entre 101 i 200 hores: 2,50 punt per curs De durada superior a 200 hores: 3,00 punts per curs

- Els cursos amb certificat d'assistència es valoraran: De durada fins a 10 hores: 0,10 punts per curs

De durada entre 11 i 20 hores: 0,20 punts per curs

De durada entre 21 i 40 hores: 0,30 punts per curs De durada entre 41 i 60 hores: 0,40 punts per curs De durada entre 61 i 80 hores: 0,50 punts per curs De durada entre 81 i 100 hores: 1,00 punts per curs De durada entre 101 i 200 hores: 1,25 punt per curs De durada superior a 200 hores: 1,50 punts per curs

- Per titulació superior a la requerida per participar en el procés i que estigui relacionada directament amb l'àmbit propi de les funcions del lloc:

Batxillerat, CFGM o CFGS: 0,50 punts per titulació Titulació universitària: 1 punt per titulació Postgrau: 1,25 punts per titulació

Màster: 1,5 punts per titulació

Doctorat: 2 punts per titulació

- Nivell de català superior al requerit a les bases: 0,50 punts.

3.- Entrevista personal (fins a un màxim d'1 punt): de caràcter no eliminatori. Consistirà en l'exposició curricular per part dels candidats i en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar, a l'experiència, formació i condicions dels aspirants. Es valoraran els nivells d'experiència dels aspirant i l'adequació i idoneïtat d'aquests a les condicions especifiques de la plaça i del lloc de treball. La puntuació màxima que es podrà atorgar serà d'1 punt, la qual es distribuirà de la següent manera:

Molt adequat: 1,00 punt. Força adequat: 0,75 punts. Adequat: 0,50 punts.

Poc adequat: 0,25 punts. Gens adequat: 0,00 punts.

Proves de coneixements de llengües oficials: Els aspirants que no hagin acreditat en la presentació dels requisits el nivell de català, castellà o altres idiomes requerits en la convocatòria, hauran de realitzar la prova corresponent, que serà qualificada com a APTE/A o NO APTE/A.

Qualificació final del concurs de mèrits

La puntuació total s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes pels mèrits degudament acreditats en el concurs, resultant seleccionada la persona aspirant que obtingui la puntuació final més alta.

Sistema de desempat:

En cas que dos o més aspirants empatin en la puntuació final del procés selectiu, tindrà prioritat la persona que hagi obtingut millor puntuació en la valoració agregada de l'experiència professional de l'apartat a) i b), i en cas que persisteixi l'empat, l'aspirant que obtingui major puntuació en l'apartat c) experiència en el grup/subgrup immediatament inferior. I si, tot i així, persisteix l'empat, el Tribunal qualificador podrà valorar la realització d' una prova pràctica de desempat o un altre sistema de desempat.

Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal proposarà la contractació o nomenament a favor de la/les persona/es, que hagin obtingut la major puntuació en els processos de selecció.

El nombre de persones seleccionades no podrà sobrepassar el nombre de places convocades.

 

9.- Nomenament o contractació

Les persones aspirants que superin el procés selectiu i obtinguin la plaça, hauran de presentar abans del seu nomenament o contractació tots els documents originals corresponents a les fotocòpies presentades, i perdrien tots els seus drets a ocupar la plaça o lloc si no aporten tots els documents originals, o algun d'ells no es correspongués amb la fotocòpia anteriorment presentada, tot això sense perjudici de la possible responsabilitat per falsedat en que hagin pogut incórrer.

En quant al període de prova en els nomenaments o contractacions que es realitzin, aquest podrà ser de fins a un màxim d'un mes. En el cas que la persona seleccionada per ser contractada o nomenada ja hagi estat desenvolupant aquell lloc de treball objecte de la convocatòria amb anterioritat, amb contracte laboral temporal o nomenament interí, amb un període mínim igual a l'establert per als seu grup, estarà exempt del període de prova. En cas que el període de temporalitat hagués estat inferior al període de prova, aquest es realitzarà només per la diferència.

El temps en pràctiques o prova quedarà interromput en les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, adopció o acolliment i vacances.

En cas que l'aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, es deixarà sense efecte el nomenament. En aquest cas, es procedirà al nomenament del l'aspirant que tingui la puntuació següent més alta, el/la qual haurà de superar el corresponent període de prova.

 

10.- Regulació i funcionament de la borsa de treball:

D'acord amb el que preveu la disposició addicional quarta de la Llei 20/21, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, les convocatòries d'estabilització podran preveure per aquelles persones que no superin el procés selectiu, la seva inclusió en borses de personal funcionari interí o de personal laboral temporal especifiques o la seva integració en borses ja existents. En dites borses s'integraran aquells candidats que, havent participat en el procés selectiu corresponent, i no havent superat aquest, hagin obtingut la puntuació que la convocatòria consideri suficient.

La determinació de la puntuació que la convocatòria considerarà suficient per integrar aquestes borses serà:

- En el cas del concurs: que s'obtingui una puntuació mínima de 45 punts.

L'ordre de preferència estarà determinat per la puntuació total obtinguda en el procés de selecció. Davant de la situació d'aspirants amb puntuacions idèntiques, tindrà preferència la persona aspirant que hagi obtingut millor puntuació en la fase d'experiència en el cas del concurs de mèrits.

10.1.- Objecte de la borsa de treball:

Els aspirants que hagin superat favorablement totes les proves que les bases de selecció per a la constitució de la borsa han establert a l'efecte, passaran a formar part d'una borsa de treball, per ordre de puntuació obtinguda, de major a menor nombre de punts, per cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència, ja sigui per a cobrir possibles suplències derivades de baixes per incapacitat temporal, maternitat, vacances, contractes de relleu per jubilacions parcials, suspensions de contractes, cobertures de vacants de forma temporal, eventualitats per acumulació de tasques i altres situacions que posin de manifest la necessitat de contractar personal temporal.

10.2.- Funcionament de la borsa de treball:

Els integrants de la borsa, restaran a l'espera de ser cridats per l'Ajuntament, per ordre de puntuació, quan es produeixi la necessitat de contractació temporal.

En funció de la urgència i del servei a cobrir, el procediment podrà ser:

Cobertura ordinària: S'intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades en diferents moments del dia, al telèfon que hagin facilitat, o en el seu cas a l'adreça de correu electrònic que hagin facilitat com a mitjà preferent de contacte. Una vegada es comuniqui a la persona l'oferta de feina, aquesta tindrà un màxim de 24 hores per acceptar-la. La renúncia a l'oferta de feina habilita al gestor de la borsa a la crida de la següent persona.

Cobertura urgent: Per a aquelles ofertes de feina que es refereixin a serveis que per les seves característiques especials necessitin la cobertura d'un lloc de treball temporal de forma urgent, s'intentarà la comunicació telefònica una única vegada, o en el seu cas a l'adreça de correu electrònic que hagin facilitat com a mitjà preferent de contacte, i si no s'obté resposta de la persona en el termini d'una hora, es passarà a contactar a l'aspirant següent, i el primer restarà en el mateix ordre de la borsa en què estava abans de realitzar la crida, i així successivament.

Sistema de comunicació per a rebre ofertes: El sistema ordinari de comunicació de les ofertes de feina serà a través de trucada telefònica als telèfons facilitats per les persones integrants de la borsa.

No obstant, aquestes podran demanar expressament que les comunicacions de les ofertes de feina les rebin a través del correu electrònic que facilitin. Per a fer-ho, hauran de presentar una instància dirigida a la secció de recursos humans o bé a través del correu electrònic seleccio@labisbal.cat, manifestant aquesta opció i indicant l'adreça de correu electrònic a efectes de comunicacions.

El funcionament de la borsa serà dinàmic, d'acord amb els següents supòsits:

- Si una persona rebutja una oferta de feina, aquesta es proposarà a la següent persona en ordre de puntuació, i així successivament. El rebuig d'una primera oferta de feina comportarà que la persona quedi en situació d'inactiu i no se la tornarà a avisar. No obstant això, quan aquesta persona torni a tenir disponibilitat, podrà comunicar-ho al gestor de la borsa mitjançant instància dirigida a la secció de recursos humans presentada al registre d'entrada de l'Ajuntament o bé a través del correu electrònic seleccio@labisbal.cat per a activar-s'hi de nou i ocuparà el lloc a la llista que va obtenir en el moment del procés selectiu.

- Si una persona que està en situació d'actiu a la borsa rebutja una segona oferta, perdrà la prioritat que li atorgava la puntuació i passarà a ocupar l'últim lloc de la llista.

- Quan finalitzi la substitució / contractació temporal, tornarà a ocupar el lloc que va obtenir en el moment del procés selectiu.

- En el cas de que una de les persones que forma part de la borsa hagi estat contractada per l'Ajuntament i causi baixa voluntària del seu contracte de treball, perdrà la prioritat que li atorgava la puntuació i passarà a ocupar l'últim lloc de la llista.

Restaran en la situació de baixa temporal en la borsa les persones que acreditin fefaentment trobar-se en alguna de les següents situacions:

- Les persones que es trobin en situació de malaltia per incapacitat temporal, mentre duri aquesta situació.

- Les persones que, amb motiu d'embaràs, part o adopció, estiguessin en situació de poder demanar la llicència per maternitat, ja sigui abans o després del part.

En aquests supòsits no rebran ofertes de feina, mentre estiguin en situació de baixa temporal, sense perdre el seu lloc a la borsa de treball. Quan finalitzi aquesta situació hauran de comunicar-ho al gestor de la borsa, això suposarà la reactivació automàtica. En el cas que hi hagi una oferta de treball per cobrir una plaça de forma interina al 100% de jornada, s'oferirà aquesta a qui per ordre de puntuació a la borsa pertoqui. Si es dona el cas que la persona a qui per ordre de llista s'ha de cridar, ja es troba treballant amb un contracte d'inferior jornada, se li oferirà la possibilitat de millora oferint el nou lloc de treball, podent rebutjar-la sense perdre l'ordre que ocupa a la borsa de treball.

10.3.- Durada de la borsa de treball:

La durada d'aquesta borsa serà de tres anys, que es podrà prorrogar en el cas que no s'hagi procedit a la constitució d'una de nova.

En el cas que es generi una nova borsa de treball com a conseqüència de la realització de proves de selecció consecutives, estant encara vigent una d'anterior, les persones que accedeixin a la borsa de treball més nova s'incorporaran a continuació de la darrera persona de la llista de la borsa de treball anterior, de manera que per a la crida per a ofertes de feina, tindrà preferència la borsa de treball mé antiga sobre la més recent. Aquesta situació nomes es mantindrà durant un període de 18 mesos, moment a partir del qual els integrants de la borsa anterior continuaran integrant la borsa nova però ocupant els darrers llocs a continuació de la darrera persona de la llista de la borsa més recent.

Tanmateix, una vegada finalitzi la vigència de la borsa de treball més antiga, les persones que hi figuraven, causaran baixa definitiva de la mateixa a tots els efectes.

10.4.- Inactivació voluntària en la borsa:

Qualsevol persona inclosa en la borsa treball podrà sol·licitar la seva inactivació voluntària en la borsa per una única vegada, mitjançant escrit dirigit a la secció de recursos humans.

En aquest supòsits no rebran ofertes de feina, mentre estiguin en situació d'inactivació voluntària, sense perdre el seu lloc a la borsa de treball. Si dintre del període de vigència de la borsa es volen tornar a activar s'haurà de comunicar al gestor de la borsa.

10.5.- Renúncies

Qualsevol persona inclosa en la borsa treball podrà renunciar voluntàriament a formar- ne part, mitjançant escrit dirigit a la secció de recursos humans, quedant exclòs definitivament de la mateixa.

10.6.- Exclusió de la borsa de treball:

Quan la Secció de Recursos Humans rebi, per part del Cap d'Àrea a la qual es trobi o s'hagi trobat adscrita qualsevol persona que formi part d'una borsa, un informe desfavorable en relació amb el seu comportament o amb la seva professionalitat, tant amb els companys, com amb les persones que hagi de tractar, o bé un informe que hagi generat una extinció del seu contracte per la no superació del període de prova establert, suposarà que perdrà la prioritat que li atorgava la puntuació i passarà a ocupar l'últim lloc de la llista. En el cas de dos informes desfavorables suposarà l'exclusió definitiva de la mateixa.

10.7.- Comunicació amb els gestors de la borsa:

Totes les comunicacions referides a les situacions de la borsa de treball s'hauran de comunicar al gestor de la borsa mitjançant instància dirigida a la secció de recursos humans presentada al registre d'entrada de l'Ajuntament o bé a través del correu electrònics seleccio@labisbal.cat

 

11.- Incidències

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

 

12.- Legislació aplicable

A aquestes bases els serà d'aplicació la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública; Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local; el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; la Llei estatal 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; els articles 282 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; el Decret 161/2002, de 11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i de l'aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de la provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris/àries de l'Administració de l'Estat; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Conveni de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà; i la resta de normativa vigent i d'aplicació.

 

13.- Recursos

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'Alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'Alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/88, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació. Contra les resolucions definitives i actes de tràmit del Tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'Alcalde.

 

 

La Bisbal d'Empordà, 6 de febrer de 2023

 

 

Oscar Aparicio Pedrosa

Alcalde

 

 

 

 

ANNEX I MODEL DE SOL·LICITUD

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16587 {"title":"ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria del proceso selectivo, mediante concurso libre, para cubrir una plaza de oficial\/a 2ª fontanero en régimen de laboral fijo y constitución de una bolsa de trabajo.","published_date":"2024-02-13","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"16587"} catalunya administración local,Ayuntamiento de La Bisbal d'Empordà,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16587-anuncio-aprobacion-bases-reguladoras-convocatoria-proceso-selectivo-concurso-libre-cubrir-plaza-oficial-2-fontanero-regimen-laboral-fijo-constitucion-bolsa-trabajo https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.