RESOLUCIÓN por la que se hace público el nombramiento de funcionaria de carrera de la escala técnica, grupo A, subgrupo A1, de la Universidad de Girona.

Vista la proposta formulada pel tribunal de les proves selectives per l'accés a l'escala tècnica, grup A, subgrup A1, per proveir un lloc de treball d'administrador/a de l'Àrea d'Estudis de Lletres i de Turisme, pel sistema de concurs oposició en torn de promoció interna (referència de la convocatòria PF-CO-05/22), convocada per resolució del rector de la Universitat de Girona, de data 22 de desembre de 2022 (DOGC núm. 8828, de data 9 de gener de 2023).

D'acord amb l'article 177 dels Estatuts d'aquesta Universitat, en relació amb els articles 42 i següents del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997) i amb l'Acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona, de 29 de novembre de 2007, pel qual s'aprova el Reglament d'accés del personal d'administració i serveis funcionari de la Universitat de Girona (DOGC núm. 5052, de 21 de gener 2008) i la seva posterior modificació aprovada per Acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona, de data 3 d'abril de 2020 (BOU núm. 4/2020, de 28 d'abril de 2020).

En virtut de les competències que m'han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny), pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre (DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), i pel Decret 401/2021, de 14 de desembre, de nomenament del doctor Joaquim Salvi Mas, com a rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 8564, de 16 de desembre de 2021).

 

RESOLC:

 

1. Nomenar funcionària de carrera de l'escala tècnica, grup A, subgrup A1, per proveir el lloc de treball d'administrador/a de l'Àrea d'Estudis de Lletres i de Turisme, l'aspirant que han complert tots i cadascun dels requisits exigits a les bases generals que regeixen aquesta convocatòria, resolució del rector de la Universitat de Girona, de data 29 de novembre de 2022 (DOGC núm. 8809, de data 9 de desembre de 2022) i relacionada a l'Annex I d'aquesta resolució.

 

2. D'acord amb el punt 10.2 de les bases de la convocatòria, la persona aspirant nomenada i que es relaciona a l'Annex I, farà el jurament o la promesa i prendrà possessió davant del rector, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la recepció de la notificació o publicació de l'acte que posi fi a la via administrativa, tal i com disposen els arts. 8.2.a), 10.1.a), 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa.

No obstant, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació, davant del mateix òrgan que l'ha dictat. En aquest cas, no es pot interposar recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb allò que disposen els articles 123 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

 

Girona, 5 de febrer de 2024

 

Joaquim Salvi Mas

Rector

 

 

Annex I

Nomenament de funcionària de carrera del procés de provisió del lloc de treball d'administrador/a de l'Àrea d'Estudis de Lletres i de Turisme, de l'escala tècnica, grup A, subgrup A1, pel sistema de concurs oposició, en torn de promoció interna, PF-CO-05/22.

 

D'acord amb el que contempla la base 6.4 de la convocatòria i el que recull les bases generals dels processos selectius per l'accés del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis funcionari, de la Universitat de Girona, el període de pràctiques tindrà una durada de 6 mesos.

Es nomena funcionària de carrera l'aspirant que ha superat el període de pràctiques de 6 mesos d'acord amb les bases 10.1 i 10.2 de la convocatòria i se li adjudica definitivament la plaça objecte d'aquesta convocatòria.

La persona aspirant nomenada farà el jurament o la promesa i prendrà possessió davant el rector, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

ASPIRANT:

COGNOMS I NOM

DNI

Plaça

DESTINACIÓ Horari

AMER CAMPS, CARMEN

***0427**

Administrador/a

Àrea d'Estudis de Lletres i de Turisme

Especial dedicació horària

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16571 catalunya Cargos y personal,DOGC,DOGC 2024 nº 9100,Universidad de Girona https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16571-resolucion-se-hace-publico-nombramiento-funcionaria-carrera-escala-tecnica-grupo-subgrupo-a1-universidad-girona https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.