EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto básico de instalación fotovoltaica de autoconsumo en el CEIP La Minerva.

La Junta de Govern en sessió del dia 17 de gener de 2024 aprova inicialment el "Projecte bàsic d'instal·lació d'un sistema fotovoltaic d'autoconsum al CEIP La Minerva", Instal·lació fotovoltaica de 78,88 kWp, redactat per l'empresa ENGINEERING ASSESSMENTS & SYSTEMS INTEGRATION SL, amb NIF núm. B66588856, amb un import de 109.720,41€ (IVA inclòs).

D'acord amb el que estableix l'art. 235.2 c) del D.L. 2/2003 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 37.2 del Decret 179/95 de 13 de juny, pel qual s'aprova el ROAS, sotmetre el projecte a informació pública, mitjançant publicació al BOP i al DOGC, pel termini de 30 dies, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

 

Calella, 19 de gener de 2024

 

Quim Pla Bayón

Regidor de l'Àrea de Sostenibilitat

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15499 catalunya administración local,Ayuntamiento de Calella,DOGC,DOGC 2024 nº 9088 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-01-26/15499-edicto-aprobacion-inicial-proyecto-basico-instalacion-fotovoltaica-autoconsumo-ceip-minerva https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.