Ayuntamiento de El Palau d'Anglesola - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria y las bases del proceso selectivo, mediante concurso-oposición, turno libre, de una plaza de coordinador/a de la brigada municipal, personal laboral fijo, categoría laboral AP, y para la constitución de una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento de El Palau d'Anglesola.

Per Decret de l'Alcaldia núm. 300 de data 14/11/23 s'ha resolt l'aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procediment de selecció d'un/a coordinador/a de la brigada municipal mitjançant concurs oposició. És per això que es publica la corresponent convocatòria i bases, a fi que les persones interessades puguin presentar la seva sol·licitud en la forma i terminis que s'indiquen a les bases, que tot seguit es publiquen:

 

Primera. Objecte de la convocatòria

És objecte de la present convocatòria la selecció, mitjançant la modalitat de concurs-oposició, d'una persona per a la seva contractació com a laboral fix, als efectes d'ocupar una plaça de coordinador/a de la brigada municipal, categoria laboral E/AP, mitjançant el sistema de concurs - oposició lliure.

Així mateix, també és objecte d'aquestes bases la creació d'una borsa de treball de la plaça de coordinador/a de la Brigada, per cobrir temporalment les vacants o substitucions d'aquest personal així com per cobrir altres necessitats laborals de caire temporal que tingui l'Ajuntament, contemplades a la normativa vigent aplicable.

Aquest procés selectiu es duu a terme en execució de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2023, dins del termini legalment establert.

El procés selectiu regulat en aquestes bases s'adequa a les funcions i tasques a desenvolupar dels llocs de treball associats a la plaça que es convoca.

Aquesta convocatòria es regirà per aquestes bases específiques i la normativa vigent aplicable (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, el conveni col·lectiu dels treballadors de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració general de l'Estat i de provisió de llocs de treball i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques).

L'ocupació de la plaça de coordinador/a de la brigada municipal, permet l'ocupació del lloc de treball del mateix nom, el qual té la següent descripció:

Règim jurídic: laboral fix

Sistema de selecció: Concurs - oposició lliure

Categoria: Coordinador/a de la brigada municipal

Grup: AP

Total retribució anual: 26.600,00 euros bruts en catorze mensualitats

Jornada: 100% (40 hores setmanals). La distribució de la jornada és irregular i fora de la jornada habitual, condicionada en algunes ocasions per la organització d'actes per part de l'Ajuntament.

El desenvolupament d'aquest lloc de treball serà sota les condicions d'incompatibilitat previstes per la Llei i amb els horaris que corresponguin d'acord amb les necessitats del servei.

 

Segona. Funcions atribuïdes al lloc de treball vinculat a la plaça objecte de convocatòria:

Funcions genèriques:

- Organitzar i supervisar els recursos humans i materials de la brigada municipal per tal d'executar les obres i actuacions encomanades.

- Organitzar els treballs i serveis a prestar per la brigada municipal, segons la planificació i priorització establerta en coordinació amb l'alcalde i/o regidor del servei.

- Organitzar les activitats de la brigada municipal establint una adequada distribució de les càrregues de treball.

- Canalitzar la informació, demandes, fulls de control i altres documents per la gestió administrativa de la brigada.

- Realitzar els tràmits i els informes necessaris per sol·licitar i efectuar les compres de productes, materials i estris.

- Conduir el vehicle quan sigui necessari pel transport de membres de la brigada i/o materials necessaris per a cada intervenció.

- Executar de forma directa tasques de manteniment i reparacions quan per necessitat del servei, manca de personal o urgència del moment s'hagin de dur a terme.

- Atendre i solucionar les emergències que es produeixin independentment del moment en la qual es donin. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Tercera. Condicions dels/les aspirants

Per formar part en les proves de selecció, serà necessari reunir els requisits establerts en l'article 56 del Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic:

- Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

- Posseir la capacitat funcional per l'acompliment de les tasques. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi l'exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo de forma permanent.

- Tenir complerts setze anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per l'accés a l'ocupació pública.

- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'empleat públic.

- Estar en possessió del certificat de nivell bàsic de català (A2) segons el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català.

En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, hauran de superar una fase prèvia amb la prova o l'exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit.

La prova, si s'escau, s'ha de qualificar d'apte/a o no apte/a, i és necessari obtenir la valoració d'apte/a per poder participar en el procés selectiu.

El requisit de coneixement de català es pot complir i s'ha d'acreditar, com a màxim, fins al moment d'inici de la prova de català esmentada en el paràgraf anterior.

Aquests coneixements de llengua catalana també es podran acreditar quan les persones aspirants, que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a aquest ens, van resultar aptes a la prova de català

- Coneixements de castellà: serà obligatori només per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola. El resultat serà d'apte/a o no apte/a i n'estaran exempts les persones aspirants que hagin acreditat que han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol: també aquelles que estan en possessió del Diploma de nivell superior d'espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o que han superat totes les proves adreçades a la seva obtenció, o els que disposin del Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les Escoles Oficials d'Idiomes.

- En aplicació del que estableix la disposició addicional sisena del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, no s'exigeix, per ser admès en el present procés selectiu, cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu.

- Disposar del carnet de conduir B en vigor.

 

Quarta. Presentació de sol·licituds

4.1 Termini i lloc de presentació:

Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu, hauran de presentar en el registre d'entrades de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola (Carrer Sant Josep, número 1 d'octubre, 25243 - El Palau d'Anglesola, de dilluns a divendres i en horari de 08:00h a 15:00h) o bé mitjançant el registre electrònic a través de la seu electrònica https://elpalaudanglesola.eadministracio.cat/info.0 la corresponent sol·licitud, en model normalitzat que s'adjunta en l'Annex 2 d'aquestes Bases, i que es facilitarà a les dependències municipals i a la web de l'ajuntament, en el termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la última publicació al BOP o al DOGC. Tot això de conformitat amb el què disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.

Aquestes Bases es publicaran també al butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'edictes electrònic de la corporació, i a la seu electrònica municipal.

Les sol·licituds que es presentin des de la publicació de la convocatòria a la Seu electrònica de l'Ens o al BOPLL abans que es publiqui l'extracte de la convocatòria al DOGC, es tindran per presentades el primer dia del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds.

4.2 Documentació

Per ser admès/esa a les proves selectives, caldrà adjuntar la següent documentació:

- Formulari de sol·licitud d'acord amb el model normalitzat de l'Ajuntament, que inclou la declaració responsable, degudament signat (Annex 2).

- Còpia del DNI o del passaport vigent. En cas de no ser nacional espanyol/a o de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també una fotocòpia autentificada del permís de residència.

- Còpia de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets d'obtenció.

- Si se'n disposa, còpia del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell A2 (o superior), de coneixements del català (en cas contrari caldrà superar la prova prevista en la base setena).

- En cas que sigui d'aplicació el requisit específic de la base tercera, i si se'n disposa, documentació acreditativa del coneixement de la llengua castellana, original o fotocòpia (diploma d'espanyol B2 o C2) o certificació acadèmica que acrediti que s'han superat totes les proves adreçades per obtenir-lo; Certificat conforme s'ha cursat l'ensenyament primari i secundari i el batxiller a l'Estat espanyol; Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials. En cas contrari, caldrà superar la prova prevista en la base 7a.

- Documents acreditatius dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base 7a i sense que el Tribunal Qualificador en pugui valorar d'altres que no siguin aportats en aquest moment. Els mèrits que no s'acreditin documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, o dins del termini que s'hagi fixat per fer-ho, no seran tinguts en compte pel tribunal, i per tant, no es valoraran.

- Currículum vitae.

Els originals de la documentació presentada al procediment selectiu, caldrà aportar-los abans de la formalització de la contractació laboral.

Per la mera concurrència als processos selectius s'entén que l'aspirant accepta íntegrament aquestes bases, llevat que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar- les.

 

Cinquena. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia dictarà una resolució, en el termini màxim d'un mes, en què declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, i la llista provisional de les persones aspirants exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i la prova de coneixements de llengua castellana. Aquesta resolució serà publicada a la seu electrònica de l'Ajuntament (www.elpalaudanglesola.com), i al tauler d'edictes electrònic. S'assenyalaran les causes d'exclusió dels/de les aspirants.

Els/les aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució indicada, per a formular davant del president de la Corporació les reclamacions que creguin oportunes. Les persones aspirants que figurin excloses a la llista provisional i que no esmenin dins d'aquest termini el defecte que els sigui imputable que n'hagi motivat l'exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició. Les reclamacions presentades es resoldran en el termini màxim dels trenta dies següents a la finalització del termini per a presentar-les i es notificarà la seva resolució a les persones interessades mitjançant la publicació del corresponent anunci al tauler d'edictes electrònic municipal.

Si no es presenten esmenes a la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es, i/o a la llista de persones exemptes de realitzar les proves de català i de castellà, aquestes esdevindran definitives. En cas que s'estimin les esmenes presentades, es dictarà la corresponent resolució. La llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es i la llista definitiva d'aspirants exempts de realitzar les proves de català i de castellà, es publicaran a la seu electrònica i al tauler d'edictes electrònic de la Corporació. Aquesta resolució assenyalarà el dia, l'hora i el lloc de la realització de la primera prova i la composició nominal del tribunal qualificador.

Amb la publicació de les resolucions indicades es considerarà realitzada l'oportuna notificació a les persones interessades i s'iniciaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o recursos.

 

Sisena. Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.

El personal d'elecció o de designació política, el personal funcionari interí, el personal laboral temporal i el personal eventual no podran formar part del Tribunal qualificador.

El pertànyer al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d'altri.

El Tribunal qualificador que s'ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició::

- President/a:

- Un/a funcionari/ària de carrera o personal fix de la corporació.

- Vocals:

- Un/a funcionari/ària o laboral fix designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

- Un/a funcionari/ària de carrera o laboral fix de de l'ajuntament.

Farà les funcions de secretaria un dels membres del tribunal.

La designació nominal dels membres del Tribunal, i la dels respectius suplents, es publicarà al taulell d'anuncis electrònic de la Corporació i a la seu electrònica de l'Ajuntament (www.elpalaudanglesola.com).

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència del/de la president/a, el/la secretari/ària i almenys, un nombre de vocals que sumats als dos membres anteriors, suposi la meitat, almenys, dels seus membres, siguin titulars o suplents. Això no obstant, si algun dels membres que ha iniciat la sessió necessita abandonar-la per circumstàncies sobrevingudes, el principi d'eficàcia administrativa obligaria a continuar la sessió sempre que això fos possible, és a dir, sempre que malgrat l'absència sobrevinguda d'aquell membre del tribunal continuï tenint quòrum per actuar i prendre acords de manera vàlida.

L'òrgan de selecció actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i l'objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en aplicació de les presents bases i prendrà els acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s'hagin de seguir en tot allò no previst en les bases.

L'abstenció i recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 39/2015. L'autoritat convocant resoldrà les qüestions que es plantegin en el termini màxim de deu dies des de la seva recepció al registre de l'entitat, un cop escoltades les parts implicades.

Els membres del tribunal meritaran, si s'escau, les indemnitzacions i assistències que mereixin per raó del servei, d'acord amb el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei.

En el cas que les persones aspirants no hagin acreditat prèviament el nivell de coneixements de català exigit i a l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i aranès en els processos de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, el Tribunal pot sol·licitar l'assessorament de persones expertes en matèria lingüística, les quals hauran de col·laborar amb l'òrgan de selecció en la valoració de la prova de coneixements de llengua catalana.

 

Setena. Desenvolupament del procés selectiu

La incompareixença de la persona aspirant a qualsevol de les proves determinarà la pèrdua del seu dret a participar en la prova o fase següent i la seva exclusió del procediment selectiu.

El sistema de selecció serà per concurs-oposició, amb la fase prèvia de coneixements de llengua catalana i castellana per aquelles persones aspirants que no ho hagin acreditat prèviament segons l'establert en aquestes Bases.

Les persones candidates hauran d'acudir proveïdes del DNI o NIE o, en defecte d'això, passaport o permís de conduir.

 

1. Fase de coneixement de llengües, en cas que hi hagi persones aspirants que hagin de realitzar aquestes proves:

a. Llengua catalana:

Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:

Primera part. S'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, per mitjà de la redacció d'un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.

Segona part: S'hi avaluarà l'expressió oral amb la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre temes generals d'actualitat.

La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel Tribunal qualificador. El resultat de l'exercici serà d'APTE/A o de NO APTE/A, i caldrà obtenir la qualificació d'APTE/A per a participar en el procés selectiu.

Queden exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, fins el moment de la realització d'aquesta prova, estar en possessió del certificat de nivell A2, segons l'establert en aquestes bases i es consideraran com a aptes.

b. Llengua castellana:

Només les persones aspirants que no compleixin els requisits establerts en aquestes Bases, en relació amb el coneixement de llengua castellana.

Primera part. S'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, per mitjà de la redacció d'un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.

Segona part: S'hi avaluarà l'expressió oral amb la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre temes generals d'actualitat.

La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel Tribunal qualificador. El resultat de l'exercici serà d'APTE/A o de NO APTE/A, i caldrà obtenir la qualificació d'APTE/A per a participar en el procés selectiu.

Resten exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, fins el moment de la realització d'aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 i es consideraran com a aptes.

 

2. Fase d'oposició

 

Primer exercici

Prova de coneixements relacionats amb el temari que consta com Annex 1 en aquestes bases.

La prova consistirà en un exercici tipus test format per 32 preguntes, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una serà la correcta. Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no seran tingudes en compte. Per cada resposta correcta s'atorgarà 1,25 punts. Les respostes errònies no descompten.

La qualificació del tipus test serà de 0 a 40 punts.

El Tribunal determinarà la durada màxima d'aquest exercici, i caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 20 punts per a la seva superació.

L'exercici serà eliminatori i en cas de no assolir la puntuació mínima (20 punts) no serà corregit el segon exercici.

 

Segon exercici

Prova pràctica

Tindrà caràcter obligatori i eliminatori i consistirà en la resolució per escrit o d'habilitat manual d'un supòsit pràctic relacionat amb les funcions a cobrir. Serà puntuat amb un màxim de 20 punts (total màxim 40 punts).

El Tribunal determinarà la durada màxima d'aquest exercici, i caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 20 punts per a la seva superació.

L'exercici serà eliminatori i els participants que no assoleixin la puntuació mínima (20 punts), seran eliminats del procés selectiu.

Els aspirants a la plaça seran convocats per a la realització de cada exercici a l'Ajuntament del Palau d'Anglesola mitjançant un anunci al tauler d'edictes i a la pàgina web municipal.

 

3. Fase de concurs

El conjunt de mèrits tindrà una puntuació màxima de 20 punts. Es valoraran els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, d'acord amb el barem de mèrits següent:

3.1 Experiència professional, fins a 12 punts

- Experiència professional en treballs de brigada o tasques similars de peó a raó de 0,20 punts per mes treballat, fins a un màxim de 12 punts.

L'experiència professional adquirida en llocs de l'Administració pública s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de l'ens local o administració pública on s'han realitzat els serveis que acreditin clarament el tipus de serveis prestats per a poder avaluar-los; i l'adquirida en el sector privat, mitjançant un certificat de vida laboral expedit per la seguretat social acreditatiu dels serveis prestats en aquesta empresa. En cas d'autònoms, còpia compulsada de la llicència fiscal i certificació de cotització al règim autònom o certificació del període d'alta en l'impost d'activitats econòmiques.

L'experiència que no estigui degudament acreditada no serà objecte de valoració.

3.2 Formació complementària, fins a 8 punts:

Es valorarà en 2 punts la possessió d'un títol de grau mig relacionat amb les tasques pròpies del lloc de treball

Es valorarà en 3 punts la possessió d'un títol de grau superior relacionat amb les tasques pròpies del lloc de treball

Es valoraran fins a 5 punts, coneixements de les característiques dels materials existents al mercat, per a la seva correcta selecció i aplicació dins del seu àmbit, coneixements bàsics de la utilització de les eines, maquinària i tècniques d'execució de construcció i/o reparació d'infraestructures, equipaments, coneixements en manteniment bàsic i reparació general bàsica d'edificis i instal·lacions, fusteria, pintura, electricitat i similars, que es puguin acreditar amb la realització de cursos, jornades i seminaris de formació, especialització o perfeccionament.

Els interessats han d'aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombre d'hores, assistència, o en el seu cas, aprofitament:

- Curs de prevenció de riscos laborals: 0,20 punts

- Per als cursos que no consti la seva durada o és inferior a 10 hores: 0,10 punts/curs

- Per als cursos de durada entre 11 hores a 20 hores: 0,20 punts/curs

- Per als cursos de durada superior a 21 hores: 0,40 punts/curs

Només es tindran en compte les accions formatives realitzades durant els últims 10 anys.

 

Vuitena. Llista de persones aprovades i seguiment del procés.

El resultat final de tot el procés serà el que resulti de sumar la puntuació obtinguda en la fase d'oposició més la obtinguda en la fase de concurs.

Establerta la puntuació final, el tribunal farà pública la relació de persones seleccionades, per l'ordre de puntuació respectivament obtinguda. La relació de persones seleccionades per formar part de la borsa de treball es farà pública al tauler d'edictes electrònic municipal.

El tribunal donarà trasllat a l'Alcaldia dels resultats que s'hagin produït d'acord amb les puntuacions obtingudes pels aspirants. L'Alcaldia formalitzarà el contracte amb la persona seleccionada i aprovarà la creació de la borsa de treball on constarà l'ordre dels aspirants de major a menor puntuació a efectes de poder facilitar la crida a mesura que vagin sorgint necessitats de contractació.

En cas d'empat, l'ordre s'establirà atenent en primer lloc a la puntuació obtinguda en la prova de coneixements tipus test. Si persisteix l'empat, es decidirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut una major puntuació en la prova de coneixements de tipus pràctic.

Si finalment alguna de les persones candidates proposades no arriba a incorporar-se al servei de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola, ja sigui per renúncia o per qualsevol altra causa, llevat de supòsits de força major, perdrà tots els drets derivats del procés de selecció i l'Alcaldia formularà proposta a favor de l'aspirant que el segueixi en puntuació.

 

Novena. Període de Prova.

D'acord amb l'article 14 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, s'estableix un període de prova de dos mesos.

Abans de finalitzar el termini dels dos mesos de prova, l'Alcalde elaborarà un informe motivant la continuïtat o no del contracte.

Transcorregut el període de prova sense que s'hagi produït el desistiment, el contracte produeix plens efectes, i el temps dels serveis prestats s'ha de computar en l'antiguitat del treballador a l'Ajuntament.

 

Desena. Funcionament de la borsa

Quan es produeixin eventuals vacants que sigui necessari cobrir a través d'aquesta borsa, ja siguin baixes per malaltia o accident, maternitat, paternitat o qualsevol altra situació laboral, en la plaça actualment proveïda de coordinador/a de brigada, es notificaran als aspirants seleccionats per a ser contractats temporalment, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la legislació laboral.

L'òrgan competent per a la contractació haurà de seguir la relació fixada en l'esmentada borsa, per ordre de puntuació.

Els aspirants seleccionats quan siguin cridats en temps i forma per a la incorporació per una contractació, i renunciés a la proposta de contractació, veurà modificat l'ordre inicial que tenia reconegut dins la borsa per a passar a ocupar el darrer lloc. Si el rebuig s'efectua dues vegades consecutives, serà exclòs de la borsa.

En aquells casos en què es rebutgi l'oferta al·legant incapacitat laboral transitòria, maternitat o paternitat, se'ls mantindrà l'ordre que originalment ocupaven en la bossa. La concurrència de tals causes haurà de quedar prou acreditada per qualsevol mitjà admissible en Dret.

Els qui hagin estat contractats, a la finalització del contracte, tornaran a ocupar el mateix lloc que tenien en la bossa.

 

Onzena . Incompatibilitats

En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça assignada, és aplicable la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de l'Ajuntament, haurà d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la compatibilitat o exercir, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre i a l'article 337 del Decret 214/1990.

 

Dotzena. Incidències. Règim d'impugnacions

Si es vol impugnar la resolució d'aprovació d'aquestes bases, així com, la resta de resolucions de l'alcaldia/presidència, procedeix interposar una demanda davant el Jutjat Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació.

Contra els actes i resolucions del Tribunal qualificador, en tant que es tracta d'òrgans col·legiats dependents de la presidència/alcaldia de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant l'alcaldia/presidència en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

El Palau d'Anglesola, 14 de novembre de 2023

 

L'alcalde

 

 

ANNEX 1

 

TEMARI GENERAL

1. La Constitució Espanyola de 1978. Drets constitucionals i llibertats públiques.

2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: la Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

3. El municipi i l'organització municipal.

 

TEMARI ESPECÍFIC

1. Nomenclàtor palauanglesolí. Noms de partides i camins del terme. Situació.

2. Comptadors digitals d'aigua. Sistemes de reg automàtic. Eficiència del servei.

3. Jardineria: tasques desenvolupades pel peó. Útils i eines manuals bàsiques de les plantes. Processos bàsics de les plantes. Protocol de les viles florides.

4. Festes i tradicions locals. Teixit associatiu del municipi.

5. Coneixements sobre el manteniment d'edificis, instal·lacions i via pública. Coneixements d'eines i materials propis de paleteria, jardineria, pintura, lampisteria, fusteria, electricitat.

6. Ordenança de civisme i convivència del Palau d'Anglesola

7. Lideratge de recursos humans. Gestió de conflictes.

 

 

ANNEX 2. SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL.

 

(Vegeu la imatge al final de document)

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11794 catalunya administración local,Ayuntamiento de El Palau d'Anglesola,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11794-ayuntamiento-palau-anglesola-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.