Ayuntamiento de Granollers - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto Acción B1 de liberación fluvial del río Congost en su tramo urbano de Granollers del Proyecto Conecta Congost Natura 2025 (CoCoNat25).

La Junta de Govern Local de I'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 d'agost de 2023, va aprovar inicialment Projecte Acció B1 d'alliberament fluvial del riu Congost en el seu tram urbà de Granollers del Projecte connecta Congost natura 2025 (CoCoNat25) (obra 32/23) que inclou l'Estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 458.187,04 euros més la quantitat de 96.219,28 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 554.406,31 euros. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea NextGeneration UE.

Aquesta actuació està inclosa en el Projecte Connecta Congost Natura 2025 amb el suport de la Fundación Biodiversidad a la convocatòria d'ajudes de renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles (Orden TED/1018/2021, de 20 de setembre) de 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

Atès que no s'han presentat al·legacions en el termini d'informació pública endegats mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 6 de setembre de 2023, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8995 de data 6 de setembre de 2023 i en el tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació, i en virtut de l'acord municipal anterior, el projecte relacionat es considera aprovat definitivament.

 

Contra l'acord anterior, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia seguint al de la publicació d'aquest edicte.

O bé, directament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord anterior.

 

Granollers, 24 d'octubre de 2023

 

Gisela Bou Garriga

Secretària per delegació

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11786 catalunya administración local,Ayuntamiento de Granollers,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11786-ayuntamiento-granollers-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.